Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI LEGATIO SK, s.r.o.

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na doméne www.objednajsidomov.sk je:

LEGATIO SK, s.r.o.
Jána Kollára 2014/14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovensko
IČO: 46 105 204

Orgán dozoru:
 
Slovenská obchodná inšpekciaInšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Odbor výkonu dozoru
Telefónne číslo:  032/640 01 09
 
 
I. REKLAMAČNÝ PORIADOK
 
V prípade ak bol kupujúcemu dodaný tovar s vadou, je oprávnený tovar reklamovať.
 
Kupujúci môže tovar reklamovať na ktorejkoľvek maloobchodnej prevádzke predávajúceho, a to spolu s príslušným pokladničným dokladom a záručným listom, ak ho zákazník obdržal.
 
Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci pod dni prevzatia veci kupujúcim, inak práva zaniknú. Ak ide o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci iba za vady existujúce pri prevzatí tovaru kupujúcim.
 
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru pri jeho prevzatí zákazníkom a za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe. Záručná doba začne plynúť dňom, kedy Kupujúci Tovar prevzal. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 
Záručná doba je pri nepotravinárskych výrobkoch 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa na tovar uvedená dlhšia lehota. Ak je na predávanom tovare, jeho obale vyznačený dátum spotreby alebo doba minimálnej trvanlivosti, záručnou dobou sa rozumie dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti tovaru. 
 
Pri predaji použitého tovaru môže byť záručná doba 12 mesiacov. Pri predaji použitého tovaru nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté použitím tovaru.
 
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté okrem iného najmä:
 
spôsobením vady zákazníkom
prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o tovar,
používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
pri používaní tovaru v rozpore s návodom, s technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom na ktorý je tovar určený,
mechanickým poškodením najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,
uskladňovaním tovaru v rozpore s inštrukciami výrobcu na obale daného tovaru. 
neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
po uplynutí záručnej doby.
 
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 
O prijatej reklamácii musí predávajúci vydať zákazníkovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť zákazníkovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. 
 
Ak zákazník reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia tovaru. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od zákazníka vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť zákazníkovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak zákazník uplatní reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy tovaru a dôjde k jej zamietnutiu, je predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže zákazník zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.
 
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný,  ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 
Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Vady týkajúce sa potravín sa považujú za neodstrániteľné.
 
Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na:
 
tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
 
II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
Na vzťahy neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia:
 
zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, 
zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,
zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
ak je Kupujúcim podnikateľ, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
 
Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne meniť tento Reklamačný poriadok.
 
Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.6.2021
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz